Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Art B&B Huize Hermine

Terminologie

De termen Huize Hermine, Art B&B Huize Hermine, B&B zijn termen voor de B&B Huize Hermine. 
Gast: een persoon die bij B&B verblijft en als zodanig is aangemeld via het contactformulier.
 Hoofdgast: de persoon die bij de B&B heeft gereserveerd met het contactformulier. De hoofdgast dient ouder dan 18 jaar te zijn en is verantwoordelijk voor zijn/haar medegasten. 
Beheerder: de persoon die als eigenaar van de B&B, of namens de eigenaar van de B&B, de B&B beheert.
 Derden: iedere andere rechtspersoon die geen gast, beheerder of eigenaar is.
 Overeenkomst: De rechtsverhouding tussen Art B&B Huize Hermine en de gast. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de overeenkomst. Contactformulier: Een op de website www.HuizeHermine.nl geplaatst formulier wat dient te worden ingevuld om een reservering te maken bij de B&B Huize Hermine.
 Reservering: een bevestiging door de B&B Huize Hermine van een door de gast ingevuld en ingestuurd contactformulier. 
Afrekenen kan contant bij aankomst of d.m.v. vooruitbetaling per bank. Annulering: Het herroepen of ontbinden van de definitieve reservering binnen de daarvoor geldende termijn.1.    De Art B&B Huize Hermine 


1.1    De B&B is beschreven in de website www.HuizeHermine.nl.  Deze website is met de grootste zorg samengesteld maar er kunnen verschillen zijn tussen de op de website gepresenteerde tekst en/of foto’s en de actuele situatie op Huize Hermine ten tijde van het bezoek door de gast(en). Er kunnen door de gasten geen rechten worden ontleend aan  dergelijke verschillen.

1.2    Het minimum verblijf in Huize Hermine is één nacht.

1.3    De B&B is 24 uur per dag toegankelijk.
1.4    Rusttijden zijn van 23.00 uur – 06.00 uur.

1.5    Roken is niet toegestaan in de kamers of in de gezamenlijke ruimtes. Roken is buiten wel toegestaan.

1.6    Huisdieren in overleg met de eigenaren van de B&B.

1.7    De B&B is geschikt voor maximaal twee personen. 
Huize Hermine is minder geschikt voor kinderen.
1.8    Inchecken van 16.00-21.00 uur, uitchecken om 11.00 uur. Bij aankomst moeten wij u vragen zich te identificeren.  
1.9    De gasten kunnen hun auto parkeren op het voor de B&B aanwezige parkeerterrein. Parkeren geschiedt op eigen risico. 


2.0    Tarieven
2.1    De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming. De tarieven zijn inclusief ontbijt en BTW en exclusief toeristenbelasting.

2.2    De tarieven zijn exclusief kosten van een annulering-en/of reisverzekering en/of andere kosten.

2.3.   Tarieven van de B&B zijn steeds vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.

2.4    Alle vermeldingen op de website van de B&B (www.HuizeHermine.nl) worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De B&B is niet aan kennelijke fouten op haar website gebonden. 
3.0    Reservering en Betaling
3.1    Nadat de reservering via het contactformulier is bevestigd
 is de reservering definitief en ontvangt u daarvan een bevestiging door B&B Huize Hermine.

3.3    De Hoofdgast kan er voor kiezen om een voorschot of de totale verblijfskosten in één keer aan de B&B  over te maken of te betalen bij aankomst. Dit kunt u aangeven in het online reserveringsformulier.

3.4    Het voorschot of de totale verblijfskosten dienen te worden overgemaakt naar: 
Rabobank rek nr. 32.31.43.504 ten name van Huize Hermine. 
IBAN nr.:
 NL39RABO0323143504
3.5    De Hoofdgast wordt verzocht een eventueel openstaand bedrag bij aankomst te voldoen. Dit kan uitsluitend contant. De B&B accepteert geen credit cards of bankPIN. 
4.0     Annulering
4.1    Om in aanmerking te komen voor teruggave van het reeds betaalde bedrag dient de annulering schriftelijk (per e-mail of via de post) aan B&B te worden doorgegeven.

4.2    B&B Huize Hermine heeft steeds het recht meer dan 48 uur voorafgaande aan het vroegste aankomsttijdstip (16.00 uur) van de gemelde aankomstdatum de definitieve reservering zonder opgaaf van redenen in te trekken onder terugbetaling van het reeds eventueel betaalde bedrag aan de hoofdgast.   
5.0     Schade


5.1    De gast dient zich naar behoren te gedragen en de B&B accommodatie te gebruiken overeenkomstig de door de B&B of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies. 

5.2    De hoofdgast is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medegasten aan de B&B accommodatie of de daarin aanwezige zaken toegebracht schade. 

5.3    Een schadegeval dient door de gast direct aan de eigenaar of de beheerder te worden gemeld. Reparatie- en of vervangingskosten dienen door de gast onmiddellijk aan de eigenaar/beheerder op diens eerste verzoek te worden vergoed.

 
6.0    Klachten


6.1    De gast is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de B&B voor te leggen. De B&B dient een klacht steeds adequaat en met bekwame spoed te behandelen, aldus dat de klacht naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid wordt behandeld.

 
7.0    Overmacht


7.1      In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is de B&B gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de gast aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, in het verkeer of transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en voorts alle omstandigheden, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van eigenaren of naaste familieleden e.d. waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van de B&B kan worden gevergd.

 
8.0    Aansprakelijkheid


8.1    De B&B kan niet aansprakelijk worden gehouden voor door de gast of derden tengevolge het verblijf in de accommodatie geleden schade; de gast vrijwaart de B&B tegen aanspraken dienaangaande. De B&B is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals storingen en uitval van stroom en watervoorzieningen en technische installaties, niet of ontijdig aangekondigde bouw- en/of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de B&B.

8.2     De B&B kan slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade die is te wijten aan de grove schuld of de nalatigheid van de B&B.

8.3    Onverminderd het in 8.1 en 8.2 bepaalde is de aansprakelijkheid van de B&B, indien en voor zover de B&B uit enige hoofde ter zake de gebruikersovereenkomst in rechte aansprakelijkheid wordt gehouden, steeds beperkt tot directe schade en is elke vorm van gevolgschade uitgesloten. De aansprakelijkheid van de B&B is voorts steeds beperkt tot het maximumbedrag dat de verzekeraar van de B&B in het voorkomende geval zal uitkeren.

 
9.0    Privacy


9.1     De B&B zal alle aan haar verstrekte of bekend geworden persoonsgegevens
vertrouwelijk behandelen en niet vrijelijk aan derden ter beschikking stellen.
10. Slotbepaling


10.1 Op deze overeenkomst is  uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank in Zutphen.
 
10.3 Indien en voor zover enige bepaling in de gebruikersovereenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel aldus geacht te zijn geconverteerd dat het in overeenstemming met de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht.